Ochrona danych osobowych

Kamares A. Król Spółka Jawna informuje, że Spółka  przeprowadziła wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych, między innymi swoich klientów oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

W celu uzyskania przez klientów informacji co do zakresu przetwarzanych rzez Spółkę danych, oznaczania administratora danych,  jak i praw osób których  dane są  przetwarzane  należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, którą zamieszczamy poniżej.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z regulacją art. 6 RODO  przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, jak i jej wykonywania, nie wymaga zgody klienta, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Także przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków ustawowych jak np. podatkowych, nie wymaga zgody klienta na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Stąd dla celu zawarcia i wykonywania umowy oraz celu archiwizacyjnego nie jest wymagane udzielanie przez klientów zgody.

O ile wolą klientów Spółki będzie pozyskiwanie od Spółki także ofert handlowych lub uczestnictwo w akcjach promocyjnych i innego rodzaju akcjach marketingowych, których celem jest przedstawienie klientowi nowych ofert Spółki, wówczas klient winien wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”,

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Kamares A. Król Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie, 02 – 594 Warszawa, ul. Giordana Bruna 9 lok. 7

o numerze NIP 712 336 55 30, REGON 369728135, dalej: „Administrator”,

moich danych osobowych, danych osobowych moich pracowników/ współpracowników, danych osobowych pracowników/ współpracowników reprezentowanego przez mnie/ nas podmiotu, takich jak imię (imiona) i nazwiska,  adres zamieszkania ewentualnie adres do korespondencji, dane identyfikacyjne numeryczne np. NIP. PESEL, dane z dowodu osobistego, dane kontaktowe (nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jak i dane związane z zajmowana funkcją pozwalające identyfikować daną osobę, w tym dane  podane na wizytówkach, firmowych stronach internetowych oraz przekazane odrębnie  na formularzu kontaktowym,

w celu przekazywania przez Administratora ofert handlowych i informowania o działania marketingowych prowadzonych rzez Administratora.

Prawa, co do ochrony  przetwarzania danych ujęte są w przekazanej mi klauzuli informacyjnej.

Potwierdzam, że mam wiedzę o prawie do żądania od Administratora dostępu do przekazanych w powyższym celu danych osobowych,  jak i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji, oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej.